CØ SMV

”Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV) er et treårigt projekt, som har til formål at give den deltagende virksomhed:

 • Mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og gøre dens produkt grønnere
 • Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i retning af en cirkulær forretningsmodel
 • En STRATEGI for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en PLAN for udvikling af et cirkulært forretningsspor, udarbejdet af en fagkyndig konsulent og betalt af projektet
 • Mulighed for tilskud til INVESTERINGER, som er nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær forretningsmodel i virksomheden

Projektet er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler og er en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark og skal tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en grøn forretningsmodel og en plan for, hvordan den skal realiseres.

To muligheder for tilskud
Du kan som SMV modtage støtte på to forskellige måder:

 1. Fase 1: Udvikling af en cirkulær forretningsmodel
 2. Fase 2: Implementering af (dele af) en cirkulær forretningsmodel

Projektet varer fra 2018 – 2021, og består af fire runder. Ansøgningsfristerne for ønsket deltagelse i runderne er hhv.:

 • 22. november 2018: Fase 1 (Lukket)
 • 22. maj 2019: Fase 1 og Fase 2 (Lukket)
 • 22. november 2019: Fase 1 og Fase 2 (Lukket)
 • 21. februar: Fase 2
 • 22. maj 2020: Fase 1 og Fase 2

22 virksomheder har indtil videre udviklet en cirkulær forretningsmodel. Du kan her læse  bud på hvordan man kan begynde rejsen mod en mere cirkulær virksomhed. Du kan læse alle de andre cases samt se videoer fra flere deltagere nederst på siden.

Sidst opdateret: oktober 2019

GH Form Billede

GH Form gør produkterne billigere gennem cirkulær økonomi

Virksomheden GH Form har deltaget i  projektet ”Cirkulær Økonomi i SMV’er”. Det har ført til udviklingen af en cirkulær forretningsmodel, hvor brugte produkter tilbagekøbes og genbruges i nye produkter. Dette reducerer kostprisen for nye produkter, fastholder kunderelationen og giver kunden 10% i besparelse når produktet returneres.

… Klik på overskriften for at læse mere

Sika Footwear Image

SIKA Footwear

For SIKA Footwear i Herning, er bæredygtighed og cirkulær økonomi blevet en kommerciel nødvendighed, specielt på eksportmarkeder. De oplever en kraftig efterspørgsel fra store private såvel som offentlige kunder.

SIKA ønskede og fik først og fremmest et klart overblik over nuværende status omkring bæredygtighed igennem hele vores værdikæde. Dernæst fik de udviklet en strategi og en handlingsplan indenfor cirkulær økonomi og bæredygtighed med afsæt i deres virkelighed og værdikæde.

 

… Klik på overskriften for at læse mere

Vil du også igang med omstillingen? Så læs mere under fanen ‘For virksomheder

 

Velvindende at vejen til en grøn og cirkulær forretningsmodel kan være svær at gennemskue har Erhvervsstyrelsen lavet hjemmesiden https://nyeforretningsmodeller.dk. Her kan man få personlige svar på konkrete spørgsmål om reglerne til (blandt andet) grønne og cirkulære forretningsmodeller. Som virksomhed kan man således henvende sig, hvis man oplever, at regler udgør en barriere for sin måde at drive forretning på, eller med andre tvivlsspørgsmål.

Kan jeg deltage?

Er I en lille eller mellemstor virksomhed?
Projektet henvender sig til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der opfylder følgende:
• Beskæftiger under 250 personer og
• Har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
• Har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Ejer- og koncernstruktur har imidlertid også betydning for din virksomheds størrelse, fordi forbindelsen mellem to eller flere virksomheder
kan betyde, at de tilsammen kan have samme muligheder som store virksomheder, når det gælder
adgang til kapital mv. Det betyder, at de ikke kan modtage støtte efter reglerne for små og mellemstore
virksomheder, men betragtes som en stor virksomhed.
Hvis din virksomhed ejer eller ejes helt eller delvist af andre, skal du derfor læse videre på dette link,
før du kan vurdere, om du kan underskrive erklæringen nedenfor:

FASE 1 – Udvikling af en cirkulær forretningsmodel

Har din SMV ambitioner om at omstille (dele af) sin forretning til at være mere grøn og effektiv, har I mulighed for at søge tilskud til udvikling af en cirkulær forretningsmodel

I projektet, vil I få tilknyttet en konsulent, som guider jer igennem processen om udviklingen af en cirkulær forretningsmodel. Projektet refunderer op til 100.000 kr. af konsulentregningen.

I vil undervejs i projektet få udviklet et roadmap og en cirkulær forretningsmodel for det forretningsspor, som I vælger at arbejde videre med. I bestemmer selv hvilket område, der giver mest værdi og hvor det største potentiale er for jer. Eksempler på produkter – og hertilhørende forretningsmodeller:

 • er designet til at holde længe
 • er lette at reparere og renovere
 • er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes
 • kan lejes ud i stedet for at blive solgt
 • har komponenter, som kan genanvendes i andre processer eller produkter
 • er produceret af genanvendte og/ eller organiske materialer
 • er produceret ved hjælp af vedvarende eller fornybar energi

Hvis I har interesse i at deltage i projektet, skal I først indsende en ansøgning for at komme i betragtning til deltagelse i projektet.
Download ansøgningsskemaet vedrørende CØ SMV Fase 1 via nedenstående link

Ansøgningen sendes til projekt186@ldcluster.com senest 22. november 2019 kl. 12:00.

FASE 2 – Investering i (dele af) en cirkulær forretningsmodel

Hvis din SMV allerede har udarbejdet en cirkulær forretningsmodel, er det muligt at søge tilskud til implementeringen af denne.
Det er ikke et krav at man skal have udarbejdet en cirkulær forretningsmodel i CØ SMV projektets Fase 1 for at kunne deltage i Fase 2. Det er også muligt med cirkulære forretningsmodeller udarbejdet i andre projekter.

Tilskuddet vil være mellem 10-20 %.
Dog kan virksomheder der ligger på Læsø, Ærø, Langeland, Samsø, Bornholm, Lolland Kommune og Danmarks 27 andre småøer modtage mellem 20-30% støtte. 

Virksomheder med under 50 ansatte kan få den høje sats, hhv. 30 og 20 %, mens SMV’er med 50 ansatte og derover kan få hhv. 20 og 10 % i tilskud.

Der kan ydes tilskud til investeringer i:

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi)
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

Projektet har en samlet pulje på 1,5 mio. kr. til investeringstilskud. Mellem 20-40 SMV’er vil kunne komme i betragtning. Investeringen skal, som sagt, foretages på baggrund af en gennemarbejdet plan for implementering af en (mere) cirkulær forretning.

Læs mere om denne støttemulighed og hent ansøgningsskema og vejledning her:

Ansøgningen sendes til projekt186@ldcluster.com senest d. 22. november 2019 kl. 12:00

De godkendte konsulenter til projektet er nu fundet. Projektteamet har godkendt 32 konsulenter. Viften af konsulenter dækker bredt med erfaringer indenfor cirkulær økonomi, med forskellige faglige fokusområder, forskellig størrelse mm.

Som virksomhed har du frit konsulentvalg, dog skal alle konsulenter kunne dokumentere deres erfaring og kompetencer inden for cirkulær økonomi og godkendes af operatøren før start. Herunder ser du listen over de godkendte virksomhedskonsulenter/konsulenthuse i projektet.

Lifestyle & Design Cluster har efter aftale med Erhvervsstyrelsen besluttet, at forhåndsgodkendelsen af konsulenter til projektet ’Øget vækst via cirkulære forretningsmodeller i SMV’er’ (CØ SMV) skal ske gennem en åben udbudsproces, fælles for alle interesserede. Udbuddet var designet til at være så enkel som muligt, samtidig med at kravene til transparens og åben markedsafsøgning blev imødekommet.

Udbuddet for konsulenter er lukket, men det er stadig muligt at komme i betragtning i projektet, hvis en deltagende virksomheder gerne vil arbejde sammen med jer og anbefaler jer. Følg linket https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=47245 og download wordfilen for at se kravene til konsulenter. 

Trin 1: Ansøgning

Lifestyle & Design Cluster afholder for hvert forløb 1-2 informationsmøder, hvor vi fortæller om projektet.
Virksomheder der har interesse i at deltage i projektet, skal i første omgang indsende en ansøgning for at komme i betragtning til deltagelse i projektet. Download ansøgningsskemaet vedrørende CØ SMV Fase 1 og Fase 2 her.

I kan læse mere om de to støttemuligheder under fanen ‘For virksomheder’. Du kan downloade ansøgningsskemaerne her.
Ansøgningsskema for Fase 1 – udvikling af en cirkulær forretningsmodel
Ansøgningsskema for Fase 2 – implementering af (dele af) en cirkulær forretningsmodel.
Vejledning til ansøgningsskema Fase 2

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til projekt186@ldcluster.com senest d. 22. november 2019 kl. 12.00. 

Vær opmærksom på, at det kun er små og mellemstore virksomheder med et medarbejderantal på højst 249, samt enten en omsætning på €50 mio. eller en balance på mere end €46 mio. ikke kan ansøge. Derudover kan primærproducenter inden for landbrug og fiskeri heller ikke søge om deltagelse i projektet.

Vurderingskriterier:
Ansøgningen til Fase 1 vurderes ud fra 6 parametre (vægtning i parantes):
1. Grønt forretningspotentiale (25%)
2. Vækstambitioner (15%)
3. Eksekveringsevne (15%)
4. Organisatorisk kapacitet  (15%)
5. Skalerbarhed (10%) og
6. Ressource- og Co2-reduktion (20%)

Ansøgningerne screenes i første omgang af projektteamet uafhængigt af hinanden, hvorefter der indhentes eventuelle supplerende oplysninger, inden der foretages endelig udvælgelse til et screeningsbesøg.

I ansøgningen til Fase 2 skal de nedenstående 5 afsnit udfyldes:
1. Stamoplysninger
2. Projektbeskrivelser
3. Aktivitetsplan
4. Investeringsudgifter
5. Driftsøkonomi

Trin 2: Screening
Efter ansøgningerne er modtaget, vil Lifestyle & Design Cluster besøge de virksomheder med de bedste ansøgninger (forventer mellem 20-25 virksomheder) og screene dem for eventuel deltagelse i forløbet.
Screening af forandringsmodne og -motiverede virksomheder med potentiale for at forløse ressourceoptimering. Disse virksomheder er fortrinsvis små og mellemstore og dækker hele landet. Et udfyldt og godkendt screeningsdokument ligger til grund for det videre forløb.
Efter screeningen af virksomheder udvælges de bedst egnede kandidater til  at deltage i projektet. Der afholdes kickoffmøder for at igangsætte forløbene for virksomhederne.
Til kickoffmøderne vil tilsagnsmodtagne virksomheder modtage relevante dokumenter og underskrive dem.

Forløbet igangsættes derefter, hvor virksomhederne frit vælger en konsulent til at hjælpe dem i deres rejse med cirkulær økonomi.

Trin 3.1: Ressourceprofil
Virksomheden og konsulenten påbegynder samarbejdet. Vi kan henvise til konsulentkataloget, for en oversigt over forhåndsgodkendte konsulenter.
Virksomheden udfylder sammen med konsulenten Ressourceprofilen. Ressourceprofilen har til formål at skabe overblik over de ressourcer virksomheden benytter og har i deres produktion. Ud fra denne kortlægning udarbejdes et roadmap for virksomheden for at nå de 100% positive mål.

Trin 3.2: Forretningsmodel
Efter ressourceprofilen er udarbejdet, begynder virksomheden sammen med sin konsulent at arbejde med forretningsmodellen. Forretningsmodellen skal tage udgangspunkt i et af de forretningsspor, der blev udarbejdet i ressourceprofilen.
Til at strukturere processen, har vi udarbejdet en forretningsmodel template, hvor der tages udgangspunkt Business Model Canvas. Der er metodefrihed i projektet, og I skal som virksomhed vælge det værktøj, der passer jer bedst. Dog skal leverancen være af samme omfang og detaljeringsgrad som Templaten.

Trin 4: Opsamling og udarbejdelse af cases
Der vil som afslutning på hvert forløb blive udarbejdet cases som beskriver den rejse deltagerne har været på. Cases består af en kort casebeskrivelse på 2 sider samt en anden case i frit format – eksempelvis i form af video eller som skreven case.
Formatet for den obligatoriske korte casebeskrivelse kan findes her.

Bæredygtig Bundlinje Værktøjet
Hvert enkelt komponent i en cirkulær forretningsmodel vurderes ud fra energi- og ressourceeffektivitet, valg af materiale, produktionsmetode, produktets anvendelse og mulige genanvendelse, således at de løsninger der udvikles for de deltagende case virksomheder tilstræber optimal anvendelse af ressourcer.

Konsulenten udfylder effektmålingsværktøjet (se nedenfor) og bruger tallene herfra i sit videre arbejde med at lave en forretningsmodel, der også tager hensyn til værdiskabelsen ud fra en cirkulær økonomisk tankegang og med de 100% gode mål.

I projektet benyttes Bæredygtig Bundlinje Værktøjet, udviklet af Erhvervstyrelsen og DTU.
Værktøjet og vejledningen hertil kan hentes herunder:

Hold 2

Nu er deltagerne til 2. runde i CØ SMV udtaget. Vi oplevede igen en særdeles stor interesse for projektet, og takker for de 67 ansøgninger.
Der er udvalgt 19 virksomheder til deltagelse, som nu er gået igang med hver deres rejse mod en (mere) cirkulær forretning.

De 19 virksomheder er opdelt i 4 netværksgrupper, som fordeler sig således:

Gruppe 1:

 • Byggefirmaet PKC A/S
 • Egen Vinding & Datter
 • Fischer Lighting
 • Matkon
 • Norlip
 • Recirk

Gruppe 2:

 • Baisikeli
 • Genbyg
 • GRØD
 • M Office
 • Veras

Gruppe 3:

 • Dinesen
 • KEN Storkøkken
 • PA Savværk
 • Plastix

Gruppe 4:

 • Minus A/S
 • Sky-Light A/S
 • Vestjysk Træemballage ApS

Eksempler på produkter og processer i cirkulære forretningsmodeller er bl.a.

 • Produkter, som er designet til at kunne holde længe/ have længst, bredest eller mest mulig anvendelse
 • Produkter, som er lette og omkostningseffektive at reparere og renovere
 • Produkter, som består af giftfri komponenter og som er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes efter brug
 • Produkter, som lejes ud i stedet for at blive solgt (fx som ’product as a service’ eller ’leasing og tilbagetagning’)
 • Produkter, hvis komponenter enten stammer fra eller kan genanvendes i andre processer, fx i partnerskaber/ industrisymbioser, hvor én virksomheds affald er en anden virksomheds råmateriale
 • Produkter, som udelukkende består af organiske materialer, som enkelt og sikkert kan føres tilbage til naturens kredsløb
 • Produkter, som sælges med tilbagetagning / bytteret og hvor det tilbagetagne produkt genbruges / genanvendes

Henrik Nørgaard 
Projektleder Cirkulær Økonomi
Mobil: 2258 8230
henrik@ldcluster.com

Kim Hjerrild
Projektleder Cirkulær Økonomi
Mobil: 60377221
kim@ldcluster.com

Cases Hold 1

Vi er stolte over at kunne præsentere 22 stærke fortællinger om, hvordan deltagerne nu arbejder konkret med cirkulær økonomi.

Video Navergruppen

Video SIKA Footwear

Video Aalborg Karneval

Video Strandbygaard Grafisk

Video Skanderborg Bryghus

Video Rodkjær Event

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: