CØ SMV

”Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV) er et treårigt projekt, som har til formål at give den deltagende virksomhed:

 • Mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og gøre dens produkt grønnere
 • Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i retning af en cirkulær forretningsmodel
 • En STRATEGI for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en PLAN for udvikling af et cirkulært forretningsspor, udarbejdet af en fagkyndig konsulent og betalt af projektet
 • Mulighed for tilskud til INVESTERINGER, som er nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær forretningsmodel i virksomheden

Projektet, som indgår som en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark, skal tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel og en plan for, hvordan den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel – eller væsentlige dele heraf.

Projektet varer fra 2018 – 2021, og består af fire runder. Ansøgningsfristerne for ønsket deltagelse i runderne er hhv.:

 • Hold 1: 7. december 2018
 • Hold 2: 22. maj 2019
 • Hold 3: 22. november 2019
 • Hold 4: 22. maj 2020

Eksempler på produkter og processer i cirkulære forretningsmodeller er bl.a.

 • Produkter, som er designet til at kunne holde længe / have længst, bredest eller mest mulig anvendelse
 • Produkter, som er lette og omkostningseffektive at reparere og renovere
 • Produkter, som består af giftfri komponenter og som er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan genanvendes efter brug
 • Produkter, som lejes ud i stedet for at blive solgt (fx som ’product as a service’ eller ’leasing og tilbagetagning’)
 • Produkter, hvis komponenter enten stammer fra eller kan genanvendes i andre processer, fx i partnerskaber/ industrisymbioser, hvor én virksomheds affald er en anden virksomheds råmateriale
 • Produkter, som udelukkende består af organiske materialer, som enkelt og sikkert kan føres tilbage til naturens kredsløb
 • Produkter, som sælges med tilbagetagning / bytteret og hvor det tilbagetagne produkt genbruges / genanvendes

Når en virksomhed har en udarbejdet plan for overgang til en cirkulær forretningsmodel, fx via deltagelse i dette projekts fase 1 eller lignende, kan den opnå tilskud til den startinvestering, som en realisering af planen kræver. Der kan gives op til 30% tilskud til virksomheder i Region Sjælland, og op til 20% tilskud i det øvrige Danmark. Startinvesteringerne kan være i form af indkøb af maskiner, knowhow og patenter, som indgår som en nødvendig forudsætning for realiseringen af en cirkulær forretningsmodel.

Projektet er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler

 

Sidst opdateret: marts 2019

Henrik Nørgaard 
Projektleder Cirkulær Økonomi
Mobil: 2258 8230
henrik@ldcluster.com

Kim Hjerrild
Projektleder Cirkulær Økonomi
Mobil: 60377221
kim@ldcluster.com

“Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV) har sit udgangspunkt i cirkulær økonomi. Tankegangen er at materialer og råstoffer skal genbruges i et bionedbrydeligt kredsløb eller i et teknisk lukket kredsløb med vedvarende energikilder og uden miljøskadelige stoffer eller spild.

Projektet “Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler, og forkortes CØ SMV.

Er du en SMV?

Projektet henvender sig til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der opfylder følgende:

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder, som
• beskæftiger under 250 personer og
• har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
• har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Ejer- og koncernstruktur har dog også betydning, fordi forbindelse mellem to eller flere virksomheder
kan betyde, at de tilsammen kan have samme muligheder som store virksomheder, når det gælder
adgang til kapital mv. Det betyder, at de ikke kan modtage støtte efter reglerne for små og mellemstore
virksomheder, men betragtes som en stor virksomhed.
Hvis din virksomhed ejer eller ejes helt eller delvist af andre, skal du derfor læse videre på dette link,
før du kan vurdere, om du kan underskrive erklæringen nedenfor:

 

To muligheder for tilskud

Du kan som SMV modtage støtte på to forskellige måder:

Fase 1: Udvikling af en cirkulær forretningsmodel
Du kan modtage op til 100.000 kr. i støtte til aflønning af en konsulent, til at hjælpe din virksomhed med at udarbejde en cirkulær forretningsmodel
Konsulentens timer betales af de 100.000 kr., og timerne skal fordeles såldes at minimum 60 timer er sammen med virksomheden og 40 timer bruges på andre aktiviteter herunder administration, rapportering, mødedeltagelse med operatør mv.
SMV’en forpligter sig til at deltage i 2-4 møder/ workshops i forløbet.

Fase 2: Implementering af (dele af) en cirkulær forretningsmodel
Hvis din SMV allerede har udarbejdet en cirkulær forretningsmodel, er det muligt at søge tilskud til implementeringen af denne.

Tilskuddet vil være

 • 20-30%, hvis din virksomhed ligger i Region Sjælland
 • 10-20 %, hvis din virksomhed ligger i det øvrige Danmark

Støttesatsen varierer alt efter din virksomheds størrelse

Hvert enkelt komponent i en cirkulær forretningsmodel vurderes ud fra energi- og ressourceeffektivitet, valg af materiale, produktionsmetode, produktets anvendelse og mulige genanvendelse, således at de løsninger der udvikles for de deltagende case virksomheder tilstræber optimal anvendelse af ressourcer.
Projektet varer fra 2018 til 2021 og vil bestå af 4 forløb. Hvert forløb vil bestå af et hold virksomheder, som får udviklet en cirkulær forretningsmodel (FASE 1) og et andet hold, der får tilskud til implementering af en cirkulær forretningsmodel (FASE 2). Der vil være 16-20 virksomheder, som deltager i FASE 1, og 5-10 virksomheder, der deltager i FASE 2 for hvert forløb.
Der vil i løbet af projektets varighed deltage 81 virksomheder i FASE 1 og mellem 20-40 virksomheder i FASE 2.

Trin 1: Ansøgning

Lifestyle & Design Cluster afholder for hvert forløb 1-2 informationsmøder, hvor vi fortæller om projektet.
Virksomheder der har interesse i at deltage i projektet, skal i første omgang indsende en ansøgning for at komme i betragtning til deltagelse i projektet. Download ansøgningsskemaet vedrørende CØ SMV Hold 1 her og udfyld siderne 5-8.

 • Ansøgningsskema for hold 1 (Power Point downloades) – skemaet opdateres.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes derefter til Kim Hjerrild og Henrik Nørgaard fra Lifestyle & Design Cluster.
Skemaet for Runde 2 indsendes senest d. 22. maj 2019.

Vær opmærksom på, at det kun er små og mellemstore virksomheder med et medarbejderantal på højst 249, samt enten en omsætning på €50 mio. eller en balance på mere end €46 mio. ikke kan ansøge.
Derudover kan primærproducenter inden for landbrug og fiskeri heller ikke søge om deltagelse i projektet.

Ansøgningen vurderes ud fra 6 parametre (vægtning i parantes):
1. Grønt forretningspotentiale (25%)
2. Vækstambitioner (15%)
3. Eksekveringsevne (15%)
4. Organisatorisk kapacitet  (15%)
5. Skalerbarhed (10%) og
6. Ressource- og Co2-reduktion (20%)

Ansøgningerne screenes i første omgang af tre projektmedarbejdere uafhængigt af hinanden, hvorefter der indhentes eventuelle supplerende oplysninger, inden der foretages endelig udvælgelse til et screeningsbesøg.

Trin 2: Screening
Efter ansøgningerne er modtaget, vil Lifestyle & Design Cluster besøge de virksomheder med de bedste ansøgninger (forventer mellem 20-25 virksomheder) og screene dem for eventuel deltagelse i forløbet.
Screening af forandringsmodne og -motiverede virksomheder med potentiale for at forløse ressourceoptimering. Disse virksomheder er fortrinsvis små og mellemstore og dækker hele landet. Et udfyldt og godkendt screeningsdokument ligger til grund for det videre forløb.
Efter screeningen af virksomheder udvælges de bedst egnede kandidater til  at deltage i projektet. Der afholdes 4-5 kickoffmøder for at igangsætte forløbene for virksomhederne.
Til kickoffmøderne vil tilsagnsmodtagne virksomheder modtage relevante dokumenter og underskrive dem.

Forløbet igangsættes derefter, hvor virksomhederne frit vælger en konsulent til at hjælpe dem i deres rejse med cirkulær økonomi.

Trin 3.1: Ressourceprofil
Virksomheden og konsulenten påbegynder samarbejdet. Vi kan henvise til konsulentkataloget i menuen til højre, for en oversigt over godkendte konsulenter (siden er under udarbejdelse).

Trin 3.2: Forretningsmodel
Efter ressourceprofilen er udarbejdet, begynder virksomheden sammen med sin konsulent at arbejde med forretningsmodellen. Forretningsmodellen skal tage udgangspunkt i et af de forretningsspor, der blev udarbejdet i ressourceprofilen.

Trin 4: Opsamling og udarbejdelse af cases
Der vil som afslutning på hvert forløb blive udarbejdet cases – enten i form af video eller som skreven case. Forløbet for Hold 1 afsluttes med et afslutningsseminar i august 2019.

Hold 1:
De deltagende virksomheder for første hold i projektet CØ SMV er udvalgt.
70 virksomheder søgte om deltagelse, og vi takker endnu engang for den store interesse.

Der afholdes i alt fem kickoffmøder d. 27. februar, d. 28. februar og d. 1. marts.

 • Netværksgruppe 1
  27. februar kl. 9-12: Birk Centerpark 38, 7400 Herning v. Lifestyle & Design Cluster (program downloades her)

  • Knowledge Cotton Apparel
  • SIKA Footwear
  • Nümph
  • Bruuns Bazaar

 

 • Netværksgruppe 2
  27. februar kl. 13-16:
  Birk Centerpark 38, 7400 Herning v. Lifestyle & Design Cluster (program downloades her)

  • Steens Group
  • Dansk Affaldsminimering
  • Strandbygaard Grafisk
  • Aalborg Karneval
  • Rodkjær Event
  • Skanderborg Bryghus

 

 • Netværksgruppe 3
  1. marts kl. 13-16:
   Birk Centerpark 38, 7400 Herning v. Lifestyle & Design Cluster (program downloades her)

  • CBI Danmark
  • Scan Underlay
  • BYGGROS

 

 • Netværksgruppe 4
  28. februar kl. 13-16:
   Gregersensvej 1, 2630 Taastrup v. Teknologisk Institut (program downloades her)

  • Brdr. Lauridsen
  • Schoeller Plast
  • GH Form
  • Nethire

 

 • Netværksgruppe 5
  28. februar kl. 9-12:
  Gregersensvej 1, 2630 Taastrup v. Teknologisk Institut (program downloades her)

  • Cerama
  • Navergruppen
  • Chat Board
  • We Do Wood
  • Tripplex

 

22 virksomheder vil deltage i projektets første hold:

De godkendte konsulenter til projektet er nu fundet. Projektteamet har godkendt 32 konsulenter. Viften af konsulenter dækker bredt med erfaringer indenfor cirkulær økonomi, med forskellige faglige fokusområder, forskellig størrelse mm.

Som virksomhed har du frit konsulentvalg, dog skal alle konsulenter kunne dokumentere deres erfaring og kompetencer inden for cirkulær økonomi og godkendes af operatøren før start. Herunder ser du listen over de godkendte virksomhedskonsulenter/konsulenthuse i projektet.

Projektets tidsplan er stram. Virksomheder vil modtage mailen med konsulentlisten, milepælsplan, mødedatoer mm. Bemærk følgende trin og deadlines:

 • Virksomhederne opfordres til at tage kontakt til potentielle konsulenter i uge 6, 7 eller 8. Vi anbefaler, at virksomheden taler med mindst tre konsulenter, men det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvilke og hvor mange konsulentemner, den vælger at kontakte.
 • Kontrakt mellem virksomhed og konsulent / konsulenter skal være indgået senest d. 22. februar. Denne tidsfrist gælder også for konsulenter, som vælger at samarbejde om en virksomhed.
 • Kick-off møder med de deltagende virksomheder og deres valgte konsulenter gennemføres d. 27.2., 28.2. og 1.3.

Lifestyle & Design Cluster har efter aftale med Erhvervsstyrelsen besluttet, at forhåndsgodkendelse af konsulenter til projektet ’Øget vækst via cirkulære forretningsmodeller i SMV’er’ (CØ SMV) skal ske gennem en åben udbudsproces, fælles for alle interesserede. Udbuddet er designet til at være så enkelt som mulig, samtidig med at kravene til transparens og åben markedsafsøgning imødekommes.

Linket til udbuddet kan I se her: https://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=47245

Deadline for indsendelse af ansøgning er d. 20. december kl. 23:55.

Vi ønsker at modtage en ansøgning om forhåndsgodkendelse på 2 – 4 A4-sider, hvor følgende er beskrevet:

 1. Tilbudsgivers faglige kompetencer og erfaring med at rådgive om og udføre ovennævnte opgaver.
 2. CV, inkl. referencer, for den / de konsulent(er) der skal varetage opgaven
 3. Oversigt over lignende / CØ-relaterede opgaver, som ansøgeren har været med til at løse som projektleder og/eller (ekstern) konsulent / rådgiver
 4. Ansøgers pris per leveret konsulenttime (ex. moms). (Der kan kun angives én pris. Anvendelse af konsulenter med forskellige (interne) timehonorar er projektet uvedkommende.)

Ansøgningen skal desuden – som bilag – indeholde beskrivelser af den/ de faglige tilgange og modeller, som du / I som konsulent / konsulentteam i udgangspunktet tænker jer at ville anvende.

Virksomheden udfylder sammen med konsulenten Ressourceprofilen. Ressourceprofilen har til formål at skabe overblik over de ressourcer virksomheden benytter og har i deres produktion. Ud fra denne kortlægning udarbejdes et roadmap for virksomheden for at nå de 100% positive mål.

Deadline for aflevering af ressourceprofil Hold 1: 24. april 2019, men det er muligt at aflevere den før.
Konsulenten udfylder i samme ombæring effektmålingsværktøjet (se nedenfor) og bruger tallene herfra i sit videre arbejde med at lave en ressourceprofil, der også tager hensyn til værdiskabelsen ud fra en cirkulær økonomisk tankegang og med de 100% gode mål.

I projektet benyttes Bæredygtig Bundlinje Værktøjet, udviklet af Erhvervstyrelsen og DTU. Værktøjet og vejledningen hertil kan hentes herunder:

Til at strukturere processen, har vi udarbejdet en forretningsmodel template, hvor Business Model Canvas anvendes. Der er metodefrihed i projektet, og I skal som virksomhed vælge det værktøj, der passer jer bedst. Dog skal leverancen være af samme omfang og detaljeringsgrad som Templaten.

Deadline for aflevering af cirkulær forretningsmodel Hold 1: 5. august 2019.

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: