Den nationale Cirkulær Økonomi Hub

 

Den nationale Cirkulær Økonomi Hub vil gøre Danmark til vækstcenter for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig Europæisk bioøkonomi. I et innovativt tværfagligt samarbejde vil initiativet bidrage til at øge ressourceeffektiviteten og lukke materiale-kredsløbet. Hubben vil formidle Cirkulær Økonomi i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan recirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor designprocesser og teknologisk udvikling går hånd i hånd for optimering af forretningsmodeller.

Aktiviteter

Et tæt samspil mellem virksomheder, myndigheder og forskermiljøer vil sikre at National Cirkulær Økonomi Hub skaber væsentlige muligheder for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig udvikling inden for særligt fire følgende områder:

– Tøj, Tekstil & Træ

– Bygge & Anlæg

– Plast & Emballage

– Landbrug & Fødevarer

Styrelsen for forskning og innovation støtter National Cirkulær Økonomi Hub, som i løbet af de næste 2 år vil forbedre anvendelsen af de store mængder af værdifulde ressourcer i husholdningsaffaldet, det organiske affald, elektronikaffaldet, tekstil, træ, bygge- og anlægsaffaldet, således at genanvendelige ressourcer ikke går tabt ved forbrænding. Således indgår dybdegående arbejde med en bred vifte af udvalgte virksomheder i brancherne. Ved konkrete udviklingsprojekter vil Hubben praksisgøre, hvordan potentialet i Cirkulær Økonomi udnyttes optimalt til fordel for såvel virksomheder, forbrugere og samfund. Gennem OPI samarbejder, udviklingen af en certificeringsordning for ”Nul spild”, design for optimal ressourceanvendelse og koordinering med allerede igangsatte initiativer vil tværgående aktiviteter bidrage til optimerede værdikædesamarbejder, forbedrede ressourcestrømme og øget genanvendelse.

Forretningsmulighederne i den Cirkulære Økonomi blive undersøgt og efterprøvet med henblik på sikre progression og værdiskabelse for de danske virksomheder. Derfor er indblik i materialestrømme, designtænkning som driver for innovativ brugerdreven tilgang til produkt- og serviceudvikling og et strategisk fokus på værdikædesamarbejder væsentlige tiltag i hubben.

Ved en fælles national indsats vil Cirkulær Økonomi Hub skabe videreudvikling af danske virksomheder og aktivere en begyndende systematisk forandring og omstilling af Danmark i den Cirkulære Økonomi.

Hvem er med i den Nationale Cirkulær Økonomiske Hub?

Lifestyle & Design Cluster vil i samarbejde med 5 øvrige innovationsnetværk InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom samt Innovationsnetværk for Miljøteknologi lede Danmark til bedre ressourceudnyttelse og genanvendelse.

Isabella Holmgaard (Barsel) 
Projektleder National Cirkulær Økonomi Hub
Mobil: 4124 7911
isabella@ldcluster.com
LinkedIn

Henriette Melchiorsen
Seniorkonsulent, cirkulær økonomi
Mobil: 2426 8090
henriette@ldcluster.com
LinkedIn

Lifestyle & Design Cluster vil i samarbejde med 5 øvrige innovationsnetværk InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom samt Innovationsnetværk for Miljøteknologi lede Danmark til bedre ressourceudnyttelse og genanvendelse.

Hubben har 3 tværgående udviklingsspor, der har til formål at binde de dybdegående faglige indsatser sammen. Dette vil ske gennem en række aktiviteter udført i tæt samarbejde mellem netværkspartnerne og vil involvere godt 100 forskellige virksomheder og 5 kommuner.

  1. OPI samarbejder med kommuner og regioner

Målsætningen er, at etablere offentlige og private samarbejder, som øger fokus på spild og restprodukter og skaber forbedrede muligheder for dannelsen af industrielle symbioser på tværs af Danmark. Med udgangspunkt i konkrete miljøudfordringer vil der udbydes 4 spireprojekter, der muliggør at netværksvirksomheder og videns partnere kan indgå i udviklingssamarbejder og i nye værdikæder omkring cirkulær økonomiske løsninger.

  1. Certificering ordning for ’Zero Waste’

Udviklingen af en national certificeringsordning for virksomheder, der ønsker at arbejde konstruktivt frem mod ’nul-spilds-produktion’. Konkret udarbejdes et samlet katalog over eksisterende tilbud til virksomheder, der ønsker overblik over ressource-flows og rådgivning om restprodukter. Gennem udvikling af kriterier og forretningsmodel for certificeringsordningen samt lancering heraf skabes øget opmærksomhed på cirkulære økonomiske muligheder. Aktiviteterne resulterer i øget samarbejde på tværs af danske aktører og netværk, der ønsker at fremme nul-spild samt certificering af de virksomheder, der opfylder kriterierne.

  1. Design 2 Disassembly

Målet er at minimere ressourcespild allerede fra produktudviklingsfasen og fokusere på, hvorledes design for optimal ressourceanvendelse og adskillelse kan være fordelagtigt i miljø- såvel som forretningsperspektiv. Der tilbydes workshops til designere og produktudviklere inden for de faglige spor, hvor idéeudvikling om design, produktion, indsamling og oparbejdning er omdrejningspunktet. Udvikling af nye produkter, der er designet til genanvendelse samt øget recirkulering og optag af sekundære råvarer i en danske industri er målsætningen.

I de 4 dybdegående indsatsområder vil der arbejdes med konkrete løsninger i hver branche. Se gerne uddybende handlingsplan for nærmere information.

Se projektets handlingsplan her

Aktiviteterne i indsatsområdet har til hensigt at bidrage til udviklingen af nye forretningsmodeller, teknologier og metoder. Nye forretningsområder vil blive igangsat til værdi for såvel kommuner som virksomheder og vil udvikles gennem en stærk faglig og tværsektoriel indsats, der praksisgøres ved forskellige aktiviteter.

  • I vidensdelingsaktiviter vil ny viden på området formidles og deltagende virksomheder vil opnå øget kendskab til handlemuligheder og modtage rådgivning.
  • Til workshops omkring virksomheds- og brancheudfordringer er målet at mappe fælles udfordringer og etablere specialenetværk, hvor samarbejde om fælles udfordringer kan skabe gevinst for alle.
  • Værdikæde mapping og partnerskaber er formålet med en workshop, hvor deltagere fra forskellige relevante brancher får muligheden for at etablere nye værdikædesamarbejder enten B2B eller OPI.

Med udgangspunkt i det stigende antal bevidste forbrugere samt den voksende efterspørgsel på produkter og services der tilgodeser ressourceeffektivitet, sociale værdier og miljø anses indsatser inden for cirkulær økonomi væsentlige. Derfor, vil Tøj, Tekstil & Træ området arbejde dybdegående for at udvikle de optimale samarbejder, teknologier og forretningsmuligheder der i praksis fungerer i den cirkulære økonomi samt løser ressource- og affaldsudfordringerne.  Vi har hos Lifestyle and Design Cluster allerede igangværende initiativer som Rethink Business, Tekstilmølle, Design 2 Disassembly og Rethink Ressources hvis resultater og erfaringer vil bidrage i National Cirkulær Økonomi Hub.

KONTAKT OS

Afdeling i Jylland
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
> Find vej
Afdeling i København
BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: