Whocopied.me protects this content

National Cirkulær Økonomi Hub

 

Den Nationale Cirkulær Økonomi Hub vil gøre Danmark til vækstcenter for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig Europæisk bioøkonomi. I et innovativt tværfagligt samarbejde vil initiativet bidrage til at øge ressourceeffektiviteten og lukke materiale-kredsløbet. Hubben vil formidle cirkulær økonomi i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan recirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor designprocesser og teknologisk udvikling går hånd i hånd for optimering af forretningsmodeller.

Cirkulær-økonomi-hub-områder

Aktiviteter

Styrelsen for forskning og innovation støtter National Cirkulær Økonomi Hub, som i løbet af 2017 – 2018 har arbejdet mod at forbedre anvendelsen af de store mængder af værdifulde ressourcer i husholdningsaffaldet, det organiske affald, elektronikaffaldet, tekstil, træ, bygge- og anlægsaffaldet, således at genanvendelige ressourcer ikke går tabt ved forbrænding. Således indgår dybdegående arbejde med en bred vifte af udvalgte virksomheder i brancherne. Ved konkrete udviklingsprojekter har CØ Hubben praksisgjort, hvordan potentialet i cirkulær økonomi kan udnyttes optimalt til fordel for såvel virksomheder, forbrugere og samfund.

Et tæt samspil mellem virksomheder, myndigheder og forskermiljøer har betydet, at National Cirkulær Økonomi Hub har skabt væsentlige muligheder for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig udvikling inden for fire følgende indsatsområder, hvor der for hvert indsatsområde har været dybdegående aktiviteter:

 • Tøj, Tekstil & Træ
 • Bygge & Anlæg
 • Plast & Emballage
 • Landbrug & Fødevarer

Foruden de dybdegående branchespecifikke spor, har National Cirkulær Økonomi Hub arbejdet med tværgående aktiviteter, hvor vi har arbejdet på tværs af disse fire brancher gennem nedenstående projekter samt koordineret med allerede igangsatte initiativer.

 • OPI samarbejder om anvendelse af plast
 • Udviklingen af en certificeringsordning for ”Nul spild”
 • Design for Recycling
 • Implementering af cirkulær økonomi i uddannelser

Forretningsmulighederne i den cirkulære økonomi blev undersøgt og efterprøvet med henblik på at sikre progression og værdiskabelse for de danske virksomheder. Derfor er indblik i materialestrømme, designtænkning som driver for innovativ brugerdreven tilgang til produkt- og serviceudvikling og et strategisk fokus på værdikædesamarbejder væsentlige tiltag i CØ Hubben.

Ved en fælles national indsats vil National Cirkulær Økonomi Hub skabe videreudvikling af danske virksomheder og aktivere en begyndende systematisk forandring og omstilling af Danmark i den cirkulære økonomi.

Videnbørs - viden genereret i projektet

Cirkulær isolering
Afdækning af egenskaber af landbrugs- og tekstilressourcer til byggeisolering gennem forceret ældning.
Projektets formål har været at udvikle en metode til afdækning af udvalgte langtidsegenskaber for biobaseret isolering.

Bokashi rapport og introtekst
Rapport fra forsøg med decentral kompostering  udført på Aarhus Ø. Rapporten er et tilbud til private, erhverv og kommuner, om at få indsigt i hvordan Bokashi-kompost, som en løsning til genbrug af organisk affald kan bidrage til bedre recirkulering af vores ressourcer – og dermed også bidrage til, at nedbringe klimaforandringerne i Danmark.

Oversigtskort restbiomasser til insektfoder
Kortlægning af potentialer til insektproduktion i Danmark baseret på reststrømme fra fødevareindustri. Skal dansk insektproduktion for alvor give mening skal disse potentialer udnyttes.

Notat – organisk affald økologiske storkøkkener
Kortlægning af potentialer i reststrømme fra økologiske storkøkkener og kantiner. Potentialerne skal ses i sammenhæng med manglende organisk næringsstof i primærproduktionen.

Samarbejde med Smukfest
Den Nationale Cirkulær Økonomi Hub har sammen med Smukfest arbejdet med cirkulær økonomi i festival-regi. Det er Smukfests målsætning hele tiden at blive lidt grønnere for hvert år der går, og har i den forbindelse haft stor gavn af CØ Hub. Potentialerne var bl.a. i forbindelse med kaffegrums, analyse af PVC i telte og luftmadrasser.
Flere af resultaterne blev præsenteret på Folkemødet 2018.

Undersøgelse af havplast – Bænken og Spanden
Casen ”Undersøgelse af havplast” skal demonstrere, at plast opskyllet og opsamlet på kysten og herefter sorteret og rengjort, er en værdifuld ressource, blot relationen mellem mængden af havplast og genanvendt rotationsplast samt effekten på det færdige emnes egenskaber er kendt.
Dokumenter (klik på navn for download):

Genanvendelighed af husstandsindsamlet plast hos Dansk Affaldsminimering
Anvendelsen af post-consumer plastaffald er en del af Erhvervsstyrelsens fokus på cirkulær økonomi. I casen er der undersøgt 3 fraktioner af husstandsindsamlet plast og blandinger af disse fraktioner.
Dokumenter (klik på navn for download):

Smukfest – materialeundersøgelse af hotel-telt og luftmadrasser
Undersøgelsen er udført for at tilføre ledelsen af Smukfest det fulde overblik over, hvilke materialetyper der indgår i deres hotel-telt, samt hvorfor teltet er vanskelig at bortskaffe vha. afbrænding efter endt brug. Desuden er der lavet materialeidentifikation på 3 efterladte luftmadrasser for korrekt affaldssortering.
Dokumenter (klik på navn for download):

CheMigrator®
Beregn hvor meget af et indholdsstof i plast, der kan vandre over i maden. Skal du udvikle en emballage i plast, behøver du ikke at udføre laboratorietests i første omgang; du kan beregne hvordan migrationen vil forløbe, afhængig af plasttype, tid, temperatur og type af fødevare. Værktøjet er udviklet af DHI, og vi har data for flere plast-typer end dem, der præsenteres her i demo-versionen. Klik her for at afprøve demoversionen.
Har du spørgsmål, kan du skrive til Dorte Rasmussen på DHI: dor@dhigroup.com

 

Bedre plastsortering
Sortering og genanvendelse af plast fra danske husholdninger er et område der indeholder et stort genanvendelsespotentiale. Den nuværende genanvendelse er dog udfordret af forskelligartede sorteringsordninger i de danske kommuner. Derfor har CLEAN og Dansk Materiale Netværk inviteret offentlige og private aktører til dialog om fremtidens sortering af husholdningsplast. Ud af disse dialoger er seks anbefalinger blevet udarbejdet, med det formål at mængden af plast der frasorteres øges og kvaliteten af plast i genanvendelsesprocessen sikres.

Rapport om cirkulær økonomi i den danske møbelbranche
For at sikre den fortsatte udvikling af branchen har National Cirkulær Økonomi Hub ved Lifestyle & Design Cluster sammen med Copenhagen Design Agency foretaget en undersøgelse og udarbejdet en rapport om cirkulær økonomi i den danske møbelbranche. Rapporten giver et indblik i cirkulær økonomi i den danske møbelbranche og tegner et billede af nogle af de udfordringer virksomhederne står over for i dag.

Hvem er med i den Nationale Cirkulær Økonomi Hub?

Isabella Holmgaard 
Projektleder National Cirkulær Økonomi Hub
Mobil: 4124 7911
isabella@ldcluster.com
LinkedIn

Lifestyle & Design Cluster vil i samarbejde med 5 øvrige innovationsnetværk InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, Inbiom samt Innovationsnetværk for Miljøteknologi lede Danmark til bedre ressourceudnyttelse og genanvendelse.

Hubben har 3 tværgående udviklingsspor, der har til formål at binde de dybdegående faglige indsatser sammen. Dette vil ske gennem en række aktiviteter udført i tæt samarbejde mellem netværkspartnerne og vil involvere godt 100 forskellige virksomheder og 5 kommuner.

 1. OPI samarbejder med kommuner og regioner

Målsætningen er, at etablere offentlige og private samarbejder, som øger fokus på spild og restprodukter og skaber forbedrede muligheder for dannelsen af industrielle symbioser på tværs af Danmark. Med udgangspunkt i konkrete miljøudfordringer vil der udbydes 4 spireprojekter, der muliggør at netværksvirksomheder og videns partnere kan indgå i udviklingssamarbejder og i nye værdikæder omkring cirkulær økonomiske løsninger.

 1. Certificering ordning for ’Zero Waste’

Udviklingen af en national certificeringsordning for virksomheder, der ønsker at arbejde konstruktivt frem mod ’nul-spilds-produktion’. Konkret udarbejdes et samlet katalog over eksisterende tilbud til virksomheder, der ønsker overblik over ressource-flows og rådgivning om restprodukter. Gennem udvikling af kriterier og forretningsmodel for certificeringsordningen samt lancering heraf skabes øget opmærksomhed på cirkulære økonomiske muligheder. Aktiviteterne resulterer i øget samarbejde på tværs af danske aktører og netværk, der ønsker at fremme nul-spild samt certificering af de virksomheder, der opfylder kriterierne.

 1. Design 2 Disassembly

Målet er at minimere ressourcespild allerede fra produktudviklingsfasen og fokusere på, hvorledes design for optimal ressourceanvendelse og adskillelse kan være fordelagtigt i miljø- såvel som forretningsperspektiv. Der tilbydes workshops til designere og produktudviklere inden for de faglige spor, hvor idéeudvikling om design, produktion, indsamling og oparbejdning er omdrejningspunktet. Udvikling af nye produkter, der er designet til genanvendelse samt øget recirkulering og optag af sekundære råvarer i en danske industri er målsætningen.

I de 4 dybdegående indsatsområder vil der arbejdes med konkrete løsninger i hver branche. Se gerne uddybende handlingsplan for nærmere information.

Se projektets handlingsplan her

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: