Whocopied.me protects this content
Effekten Af Design For Disassembly

Effekten af Design for Disassembly

Design for Disassembly fik 6 måneder til at give en gruppe på 9 virksomheder et skub i retning af at arbejde med cirkulær økonomi. Og hvad fik de så ud af det? Tre virksomheder vil helt sikkert gå videre med at implementere en cirkulær økonomisk forretningsmodel, mens seks endnu er uafklarede. Heraf er to af dem dog lige på grænsen til gruppen af de, der helt sikkert vil gå videre. En 10. virksomhed deltog ikke i projektets afsluttende arbejde.

Når man vurderer effekten af en virksomhedsrettet indsats er det vigtigt at skelne mellem to forskellige typer af måling:

  1. En måling af hvor virksomhederne står efter at de har deltaget i en given indsats.
  2. En måling af forskellen på hvor virksomhederne stod, da de gik ind i projektet, og hvor virksomhederne står efter projektets afslutning.

Der er fordele og ulemper ved begge typer af målinger.

Målingen af hvor virksomhederne står, efter at de har deltaget i en given indsats, er den letteste. Det kræver, at man kan opstille nogle kriterier for den udvikling, man gerne vil have virksomhederne igennem, hvorefter man prøver at fastlægge deres position ift. disse kriterier. Til gengæld er det ikke sikkert, at virksomhedernes position efter deltagelsen i en indsats afspejler projektets succes med at flytte dem. Det kan jo være, at projektledelsen havde været rigtig dygtig til at udvælge virksomheder, der allerede var nået langt i deres udvikling, hvorefter det ser ud som om projektet har været en stor succes. Eller det kan omvendt være, at projektet har haft deltagelse af virksomheder med svage forudsætninger for den ønskede udvikling, som på trods af en klar udvikling stadig fremstår, som om de ikke er kommet ret langt.

Målingen af virksomhedernes faktiske udvikling i projektet vurderet som forskellen på udgangspunkt og slutpunkt kan tage højde for ovenstående udfordringer, men er til gengæld vanskelig og ressourcekrævende at lave. De forhold, der skal måles på, kan være vanskelige at fastlægge på forhånd, og de kan ikke mindst være vanskelige at måle entydigt, så en evt. udvikling kan registreres med sikkerhed.

I evalueringen af Design for Disassembly har vi valgt den enklest mulige løsning. Vi ved at virksomhederne ved screeningen til projektet er blevet vurderet forandringsmodne. Men derudover er deres udgangspunkt i forhold til den udvikling, som konsulenterne i projektet skal søge at skabe, ikke yderligere fastlagt. Projektet har haft en kort varighed i forhold til, hvor lang tid en typisk virksomhed må forventes at bruge på omstilling til cirkulær økonomi. Derfor har vi alene søgt at vurdere, om virksomhederne ved projektets afslutning er kommet i gang med en udvikling, der kan forventes at føre til implementeringen af en cirkulær økonomisk forretningsmodel på længere sigt.

Vi har for overblikkets skyld formuleret tre mulige udfald af projektet:

  1. Virksomheden er skubbet i gang så den nu selv kan fortsætte udviklingen på egen hånd.
  2. Virksomheden er blevet inspireret og motiveret for at arbejde med cirkulær økonomi, men har brug for længere tilløb før de tager springet.
  3. Virksomheden er efter at have stiftet bekendtskab med tankesættet, og de krav det stiller til dem selv, blevet klar over, at det ikke er den vej, de skal udvikle virksomheden?

I praksis er vurderingen foretaget ved at virksomhederne selv har skullet vælge det udsagn, der matcher situationen hos dem bedst, inden for de 8 parametre. Det anvendte spørgeskema, hvor virksomhederne blev præsenteret for udsagnene er indsat som bilag 1 til denne case.

 Virksomhedernes svar er omsat således, at det udløser 3 point, hvis de valgte et udsagn fra ”Vil helt sikkert gå videre-kategorien”, 2 point hvis de valgte at udsagn fra ”kan tippe-kategorien” og 1 point hvis de valgte et udsagn fra ”risiko for at de går i stå-kategorien”.

Samlet vurdering
Samlet set er det et flot resultat i et projekt af så kort varighed. Man kan indvende at virksomhederne vel ikke var gået med i projektet, hvis de ikke allerede var motiverede for at gå i den retning. Men sagen er, at der er langt fra at være motiveret og så til faktisk at vide, hvilke muligheder og udfordringer det indebærer at arbejde efter cirkulære økonomiske principper, og hvad det vil kræve i praksis. Og det er netop denne proces, som Design for Disassembly har taget virksomhederne igennem.

Virksomhederne er i projektet blevet introduceret til metoder og redskaber, der kan anvendes i forbindelse med omstilling til en ny cirkulær forretningsmodel samt fået tilført idéer og viden, der kunne give dem retning og sætte dem på sporet. Herfra må de nu køre videre selv.

Om de kommer til at køre videre, og hvor langt de i givet fald kommer til at køre, afhænger af en lang række forskellige forhold knyttet til den enkelte virksomhed og den enkelte nye cirkulære forretningsmodel. Som udenforstående evaluator er det stærkeste indtryk i virkeligheden, at frontgruppen af cirkulært tænkende virksomheder bl.a. består af ældre, traditionelle virksomheder, inden for traditionelle brancher, der i bund og grund er optaget af at opføre sig ordentligt og anstændigt. Hidtil har det primært handlet om interne forhold på virksomheden i relation til deres medarbejdere og i forhold til at leve op til gældende regler m.v. Men nu tager de skridtet videre og undersøger mulighederne for i højere grad at sammensmelte ordentlighed og forretningsmodel. Og det er en interessant udvikling, som det skal blive spændende at følge.

PROJEKT RETHINK BUSINESS – DESIGN FOR DISASSEMBLY

Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Design for Disassembly (DfD), blev gennemført  i 2015 og sluttede i februar 2016. Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og Design til Adskillelse. På denne baggrund er udviklet løsninger med sunde materialer og genanvendelse af produkter, hvilket vil give mindre miljø-impact, styrket ressourceeffektivisering og bedre forretning.

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel, som skaber mere værdi af de ressourcer, der allerede er i brug.

– Projektet var organiseret med Development Centre UMT som operatør, praktisk projektleder og part i det tværfaglige virksomhedsteam. UMT er juridisk-ansvarlig sekretariat for Lifestyle & Design Cluster.

– Vugge til Vugge ApS med Minor Change Group som underleverandør var gennemgående ekstern virksomhedskonsulent og indgik i det tværfaglige team.

– Brendstrup Consult har været ekstern evaluator i projektet.

– Regional Udviklings team for Cirkulær Økonomi har haft den strategiske ledelse.

– Projektet er finansieret af Region Midtjylland og Den Europæsike Fond for Regionaludvikling.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com