Whocopied.me protects this content
Hvad Lærte Vi Af Design For Disassembly

Hvad lærte vi af Design for Disassembly

Cirkulær økonomi og udvikling af cirkulære økonomiske forretningsmodeller er et nyt område, hvor man ikke lige kan slå op i en ”kogebog”, hvordan processen bedst kan tilrettelægges, hvilken viden der er brug for, hvilke forhold ved virksomhederne der er vigtige for at de kan opnå succes osv. osv. Hele feltet er fortsat i en fase, hvor der er brug for at opbygge viden og indsigt, der kan være med til at forme, hvordan kommende indsatser skal se ud. I det følgende er centrale læringspunkter fra design for disassembly trukket frem.

I praksis betyder den manglende erfaring med cirkulær økonomi, at man som bevillingsgiver og operatør er nødt til at udvikle det bedst mulige bud på, hvordan en indsats skal se ud, sætte den i gang, og så iagttage hvordan det virker, og hvilken læring der kan uddrages deraf.

Der er to overordnede tilgange til at arbejde med udvikling og læring inden for erhvervsudvikling (og andre områder, hvor der er brug for at udvikle nye måder at møde samfundsmæssige udfordringer).

Projektorienteret udvikling: En tilgang hvor man arbejder med afgrænsede indsatser, der kan indgå i et overordnet forløb.

Experimental Government: En tilgang hvor man ophæver skellet mellem udvikling og drift og erkender, at udvikling og drift forløber parallelt og at løbende læring er en integreret del af driften.

Herunder har vi skitseret den førstnævnte tilgang til læring, som den projektorienterede tilgang til erhvervsudvikling kan operere med.

Her udvikler og tester et projekt som Design for Disassembly nogle metoder og værktøjer, som efterfølgende kan spille ind til en evt. efterfølgende indsats, hvor det evalueringsmæssige fokus typisk forskydes mod effekten af indsatsen.

Denne tilgang har den fordel, at den forløber i nogle klart adskilte forløb, hvorimellem alle parter har lejlighed til at samle læring og erfaring op og beslutte vejen frem. Men tilgangen indebærer samtidigt en betydelig risiko for tab af indsigt, læring og effekt, hvis man ikke erkender projekternes udviklingskarakter og derfor ikke har fokus på læring i evalueringerne, eller når nye projekter skifter fokus og derfor i praksis har svært ved at udnytte læringen fra tidligere indsatser.

Alternativt kan man erkende at udviklingen ikke kan isoleres til nogle enkelte projekter af forberedende karakter, men må indgå som en integreret del af driften af den offentlige sektor. Denne integration af udvikling og drift er søgt illustreret i figuren herunder.

Begrebet er udviklet af NESTA og Alliance for Useful Evidence i England med fokus på udvikling af sociale indsatser. Men tankesættet kan også inspirere inden for erhvervsudvikling. Se f.eks. ”Better Public Services through Experimental Gorvernment” (marts 2015)

Læring om processen
I forhold til processen, så er der to forhold ved Design for Disassembly, der skiller sig ud og rummer mulighed for interessant læring:

  1. Et kollektivt virksomhedsforløb
  2. Tværfagligt konsulentteam

For det første at projektet er tilrettelagt som et kollektivt forløb med fælles start og afslutning. 10 virksomheder blev udvalgt og samlet på en fælles kick-off workshop, hvor der blev introduceret til centrale begreber, hvor projektets metode blev introduceret og hvor virksomhederne i fællesskab kunne tage hul på udviklingen af deres roadmap. Herefter blev der gennemført individuelle forløb, men efter en fælles skabelon. Og endelig blev projektet afrundet med en fælles workshop, hvor flere af virksomhederne præsenterede deres cases for de øvrige.

På afslutnings-workshoppen blev der efterspurgt og taget initiativ til en netværksdannelse, hvor virksomhederne også fremadrettet kan udveksle erfaring, spørge efter hjælp, inspirere hinanden osv. Det betyder at projektet har aktiveret virksomhederne som en ressource for hinanden, hvilket typisk ikke er muligt i projekter baseret på individuelle forløb, som er det mest almindelige.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt afgøre, hvilken betydning denne netværksdannelse vil kunne få for virksomhederne. Det vil kræve at senere opfølgning. Men det giver selvfølgelig en indikation af et oplevet behov, at virksomhederne er interesserede i at danne et netværk, og det bør derfor overvejes, hvordan netværksdannelse kan tænkes ind i fremtidige indsatser, så den ressource som virksomhederne repræsenterer for hinanden også kan aktiveres.

For det andet blev virksomhederne rådgivet af et tværfagligt konsulentteam, der i fællesskab mødte op på de enkelte virksomheder og gennemførte individuelle udviklingsworkshops. Her var der således både repræsenteret udviklings- og innovationskompetencer, konkret faglig viden om ressourcer og cirkulære økonomiske modeller og principper samt erfaring fra andre virksomheder, der har gennemgået lignende processer.

Det er ikke et særsyn, at flere forskellige konsulenter med forskellige kompetencer medvirker i et projekt. Det særlige er, at de faktisk arbejder sammen og dermed udgør et egentligt tværfagligt team frem for et flerfagligt team.

 

PROJEKT RETHINK BUSINESS – DESIGN FOR DISASSEMBLY

Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Design for Disassembly (DfD), blev gennemført  i 2015 og sluttede i februar 2016. Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og Design til Adskillelse. På denne baggrund er udviklet løsninger med sunde materialer og genanvendelse af produkter, hvilket vil give mindre miljø-impact, styrket ressourceeffektivisering og bedre forretning.

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel, som skaber mere værdi af de ressourcer, der allerede er i brug.

– Projektet var organiseret med Development Centre UMT som operatør, praktisk projektleder og part i det tværfaglige virksomhedsteam. UMT er juridisk-ansvarlig sekretariat for Lifestyle & Design Cluster.

– Vugge til Vugge ApS med Minor Change Group som underleverandør var gennemgående ekstern virksomhedskonsulent og indgik i det tværfaglige team.

– Brendstrup Consult har været ekstern evaluator i projektet.

– Regional Udviklings team for Cirkulær Økonomi har haft den strategiske ledelse.

– Projektet er finansieret af Region Midtjylland og Den Europæsike Fond for Regionaludvikling.

KONTAKT OS

Hovedkontor
Birk Centerpark 38
7400 Herning
Tlf.: +45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Headstart Fashion HOUSE
Mindet 4
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 2420 7207
E-mail: info@ldcluster.com
Kontor i BLOXHUB
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1. sal
1220 København K
Tlf.:+45 9616 6200
E-mail: info@ldcluster.com
Find vej

Lifestyle Lab CPH
Bredgade 66
1260 København
Tlf.: +45 2276 7990
E-mail: info@ldcluster.com

CVR
26927722
Lifestyle & Design Cluster
Lifestyle & design cluster is supported by: